Wat wij geloven

Als interkerkelijke organisatie erkennen de leden van People International hun diversiteit in culturen en kerkelijke achtergronden. We zijn, samen met de lokale kerk in Centraal-Azië, een eenheid als lichaam van Christus, toegewijd om samen te werken en relaties met elkaar aan te gaan in genade, nederigheid en liefde. In alle dingen streven we ernaar om vriendelijk, gevoelig en liefdevol naar elkaar te zijn, de eenheid te zoeken en de vrede te bewaren. Door zo samen te werken laten we de eenheid in Christus zien aan zowel hen die God nog niet kennen als aan de ontluikende kerk in Centraal-Azië. 

Bij People International werken niet alleen zendelingen uit verschillende landen, maar ook uit alle christelijke denominaties. We vinden elkaar in deze geloofsbelijdenis: De enige God, die eeuwig leeft in drie personen 

• De Vader, Zoon en Heilige Geest. 
• De liefde, genade en soevereiniteit van God in het scheppen, onderhouden, regeren en verlossen van en rechtspreken over de wereld. 
• De goddelijke inspiratie en hoogste autoriteit van het Oude en Nieuwe Testament in de Bijbel, het geschreven woord van God - volledig betrouwbaar voor geloof en handel in het leven. 
• De waardigheid van alle mensen, gemaakt als man en vrouw naar Gods beeld, om lief te hebben, heilig te zijn en zorg te dragen voor de schepping. Maar bedorven door zonde en daarmee onderworpen aan goddelijke toorn en oordeel. 
• Het mens worden van Gods eeuwige Zoon, Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, volkomen God en volkomen mens, maar zonder zonde. 
• Het verzoenend offer van Christus aan het kruis, stervend in onze plaats, waar Hij de prijs van de zonde betaalde en het kwaad overwon, waardoor wij verzoend zijn met God. 

• De lichamelijke opstanding van Christus, als eerste vrucht van onze opstanding, Zijn hemelvaart naar de Vader, Zijn regering en Zijn middelaarschap, als de enige Redder van de wereld. 
• De rechtvaardiging van zondaars, alleen door de genade van God door het geloof in Christus. 
• De bediening van God de Heilige Geest, die ons leidt tot berouw over onze zonden, één maakt met Christus door de wedergeboorte, die ons kracht geeft om discipelen te zijn en ons getuigenis mogelijk maakt. 
• De kerk, het lichaam van Christus, lokaal en wereldwijd, het priesterschap van alle gelovigen - levend gemaakt door de Geest en begiftigd met de gaven van de Geest om God te aanbidden, het evangelie te verkondigen en rechtvaardigheid en liefde uit te dragen. 
• De persoonlijke en zichtbare wederkomst van Jezus Christus om de doelen van God te vervullen; Die alle mensen zal opwekken om over hen recht te spreken, eeuwig leven te geven aan de verlosten en eeuwige veroordeling voor de verlorenen en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te vestigen. 

Hoewel alle leden van People International één zijn in de geloofsbelijdenis, erkennen we onze diversiteit in culturen en kerkelijke achtergronden. We zijn, samen met de lokale kerk in Centraal-Azië, een eenheid als lichaam van Christus, toegewijd om samen te werken en relaties met elkaar aan te gaan in genade, nederigheid en liefde. In alle dingen streven we ernaar om vriendelijk, gevoelig en liefdevol naar elkaar te zijn, de eenheid te zoeken en de vrede te bewaren. Door zo samen te werken laten we de eenheid in Christus zien aan zowel hen die God nog niet kennen als aan de ontluikende kerk in Centraal-Azië