LANGE TERMIJN PROJECTEN

MEDISCH 

LANGE TERMIJN PROJECTEN

In landen waar geen evangelisatie- of gemeentestichting is toegestaan, vindt het werk aan People International plaats door activiteiten die wel door de overheid worden toegejuicht. Deze activiteiten kunnen allerlei vormen aannemen, maar hebben vooral een hulpverlenend karakter. De projecten van People International zullen zich dus altijd richten op een maatschappelijk relevant project enerzijds en anderzijds op het delen van het evangelie van Jezus Christus, gemeentestichting en het ondersteunen van lokale gelovigen. Dit laatste vooral door persoonlijke relaties en contacten, het eerste door een door de overheid goedgekeurd of geaccepteerd project. 

Voor de beknoptheid worden op deze website alleen de projecten van People International genoemd welke een directe relatie hebben met het Nederlandse kantoor. Deze relatie kan zijn doordat het kantoor actief fondsen werft voor deze projecten, of omdat Nederlandse werkers naar deze projecten uitgezonden zijn. Naast genoemde projecten zijn er tientallen andere projecten binnen People International, zowel lange als korte termijn. 

De projecten van People International vallen binnen de vier hoofddoelen van de Verenigde Naties. Deze hoofddoelen zijn: 
• vrede in de hele wereld; 
• ontwikkelen van goede relaties tussen naties; 
• de levensstandaard van armen verbeteren, honger, ziekten en analfabetisme uitbannen en respect voor ieders rechten en vrijheden bevorderen; 
• focuspunt zijn voor de naties die deze doelen gezamenlijk nastreven. 

De aandacht van de projecten van People International richt zich met name op het tweede en derde punt van deze hoofddoelen.

KORTE TERMIJN PROJECTEN

MEDISCH 

KORTE TERMIJN PROJECTEN

People Internationaal Nederland is een ANBI. Zij heeft die status verkregen omdat haar projecten het algemeen belang van de samenlevingen waarin zij aanwezig is dient. Als algemeen nut wordt beschouwd:  
a. welzijn 
b. cultuur 
c. onderwijs, wetenschap en onderzoek 
d. bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid 
e. gezondheidszorg 
f. jeugd- en ouderenzorg  
g. ontwikkelingssamenwerking 
h. dierenwelzijn 
i. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit 
 j. de bevordering van de democratische rechtsorde 
k. volkshuisvesting 
l. een combinatie van de bovengenoemde doelen 
m. het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling. 

De projecten van People International richten zich op bijna alle genoemde categorieën. 

Op deze website zijn de projecten beschreven waarbij People International Nederland direct betrokken is. Overige projecten van de organisatie worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Uw gebed en giften voor deze projecten zijn van harte welkom!